Contributie

Algemene regels:

  • Het inschrijfgeld voor elk nieuw lid bedraagt € 7,50 en dient gelijktijdig met de (resterende) kwartaalcontributie voldaan te worden. Indien een machtiging wordt afgegeven bedraagt het inschrijfgeld € 5,00. Het inschrijfgeld wordt dan gelijktijdig met de (resterende) kwartaalcontributie en de contributie voor het nieuwe kwartaal automatisch geïncasseerd.
  • Tabitta kent een jaarcontributie, welke per kwartaal (dus in vier gelijke delen) betaald kan worden. In de contributiebedragen is al rekening gehouden met (school)vakanties.
  • Men dient op bijgaand formulier de vereniging te machtigen tot automatische incasso per kwartaal. Bij geen incassomachtiging kan de vereniging administratiekosten in rekening brengen.
  • De contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd, zie onderstaand banknummer.
  • Als twee opeenvolgende lessen niet door kunnen gaan, dan zal restitutie van contributiegeld plaatsvinden.
  • Wachtpositie leden (zie informatieblad.)
  • Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk of via mail te gebeuren bij de ledenadministratie, minimaal één maand voor het einde van het lopende kwartaal.
  • Betaling van de verschuldigde contributie kan door overschrijving op bankrekening NL40RABO0108841774 t.n.v. TABITTA, Boxtel.
  • De contributiebedragen zijn per 1 april 2016 in euro’s en sindsdien ongewijzigd.

Direct naar:

Contributie voor recreatie >
Contributie voor selectie >
Contributie voor 55+ in beweging >