Gedragsprotocol

Normen en waarden

GV Tabitta wil graag nu en in de toekomst een aantrekkelijke en bruisende club blijven. Om die reden is dit gedragsprotocol met normen en waarden opgesteld.

Je kunt dit gedragsprotocol ook downloaden als pdf.

Samen zorgen voor respect en plezier

In de turnzaal de flesjes en ander afval opruimen op het moment dat je weg gaat. Een verkeerde beslissing van de jury accepteren in plaats van tegen hen tekeer gaan. Vertrouwen hebben in het technisch plan dat de trainers gemaakt hebben voor hun selectieturnsters. Mondje dicht op de bank en tribune en de jeugd vooral positief stimuleren.

Zomaar een aantal voorbeelden van gewenst gedrag in en rond de turnzaal van GV tabitta. Helaas is gebleken dat het bovenstaande nog niet voor iedereen zo normaal is als het zou moeten zijn. En daar willen we daar graag aan werken. Samen vormen wij GV Tabitta en met z’n allen hebben wij de verantwoordelijkheid ons te houden aan afspraken die nodig zijn om van turnen een groot feest te maken. Want dat willen we toch, genieten van turnen en alles er rond omheen? Turnen is officieel een individuele sport, maar binnen GV Tabitta wordt er alles aan gedaan om het een teamsport te maken. Het lidmaatschap van onze vereniging leidt dus tot een teamspel. Gezamenlijk proberen we doelen te bereiken. En omdat we dus samenwerken, zijn er wat regels nodig waaraan iedereen zich heeft te houden. Soms weten we niet meer welke afspraken er zijn.

Daarom dit document, waarmee we iedereen binnen onze vereniging duidelijkheid willen geven over wat wij als club belangrijk vinden. GV Tabitta  wil iedereen de mogelijkheid bieden optimaal te genieten van de turnsport. Een vereniging waar mensen zich thuis kunnen voelen, ongeacht het turnniveau en achtergrond. Wij willen een actieve en sportieve vereniging zijn, waar iedereen zich houdt aan de afspraken die zijn gemaakt over de wijze waarop we met elkaar (dus ook met tegenstanders, juryleden en gasten) en de turnzaal omgaan. GV Tabitta wil graag nu en in de toekomst een aantrekkelijke en bruisende club blijven. Dat doen we samen, met elkaar.

Basiswaarden GV Tabitta

Als club hebben we een aantal principes die we erg belangrijk vinden om na te streven. Deze principes of basiswaarden gelden als richtlijn voor alles wat we binnen onze vereniging doen. Ze vormen de pijlers waarop GV Tabitta functioneert en zijn een belangrijk middel voor ons dagelijks handelen. Die basiswaarden van GV Tabitta  zijn: 

 • Plezier
 • Respect
 • Verantwoordelijkheid
 • Sportiviteit

Deze waarden gelden voor alle direct of indirect betrokkenen van GV Tabitta. Dus voor alle leden, trainers, bestuursleden, ouders, verzorgers, toeschouwers, et cetera.

Normen GV Tabitta

Om de basiswaarden in de omgang met anderen waar te maken, zijn een aantal regels of normen nodig waaraan men zich in de praktijk dient te houden. Bijvoorbeeld sportiviteit: eerlijk spelen. Je speelt volgens de gemaakte afspraken om de sport die je beoefent, voor zoveel mogelijk mensen aantrekkelijk en plezierig te houden. In dit gedragsprotocol zijn, voor zover het onze leden betreft, de waarden en normen die we nastreven in afspraken vastgelegd.

Waardering

Veel leden zetten zich op positieve wijze in voor hun club. Van bestuurslid tot trainer  en van jurylid  tot commissielid. Ze doen dat veelal met een hartverwarmende inzet en vormen daarmee het fundament van onze (sport)vereniging. Alleen met de steun van onze vrijwilligers is GV Tabitta in staat de vereniging goed draaiende te houden. Het is belangrijk oog te hebben voor de inzet van al die vrijwilligers. Waardering hiervoor doet wonderen. En als er eens een foutje wordt gemaakt, is begrip belangrijk. Immers, wie werkt laat wel eens een steekje vallen. Het blijft mensenwerk!

Algemene gedragsregels

Onze turnclub is een samenleving in het klein. In een samenleving zijn regels om een ieder tot zijn recht te laten komen en zaken geordend te laten verlopen. Belangrijk is dus dat de regels duidelijk en bekend zijn en dat ze worden nageleefd. Bij GV Tabitta  hechten we aan de regels. Niet om de regels zelf maar om het doel erachter. Bij het turnen ben je afhankelijk van elkaar. Je doen, maar ook je nalaten heeft altijd consequenties voor anderen. Wees je dus bewust van je verantwoordelijkheid. Dit geldt in de turnzaal maar zeker ook daarbuiten. Duidelijke gedragsregels -zeker als die binnen de gehele vereniging worden gerespecteerd – leveren een positieve bijdrage aan een goed functionerende vereniging. Dat betekent dat volwassenen, zowel leden als vrijwilligers en ouders een voorbeeld voor de jeugd moeten zijn maar ook voor elkaar. GV Tabitta  heeft daarom een gedragsprotocol. Een gedragsprotocol is geen vrijblijvende notitie, maar een overeenkomst waarop je elkaar kunt aanspreken. Met elkaar zorgen we er voor dat de regels worden nageleefd.

Ieder verenigingslid is aanspreekbaar op zijn of haar wangedrag. Een verenigingslid moet zich verantwoorden wanneer hij/zij zich schuldig heeft gemaakt aan wangedrag, vernieling, geweldpleging, diefstal of andere gedragingen die in strijd zijn met onze regels. Spreek elkaar erop aan als regels worden overtreden. Doe dit altijd rustig, correct en met een positieve houding. Vermijd conflicten hierover en schakel zo nodig een bestuurslid in. Als deze niet aanwezig is, kan per mail een reactie worden gegeven aan: bestuur@tabitta.nl

Een verenigingslid respecteert de binnen de vereniging bestaande gezagsverhoudingen. Aansturing door functionarissen zoals de schoonmaakster, vrijwilligers, commissieleden of overige bestuurders wordt door elk verenigingslid gerespecteerd.

Aan misdragingen zijn consequenties verbonden. Degene die zich misdraagt zal ter verantwoording geroepen worden en zo nodig zullen er sancties volgen. Bij jeugdleden zullen de ouders op de hoogte gebracht worden door de trainer of coördinator/bestuurslid. Bij volwassenen zal een bestuurslid in gesprek gaan met de desbetreffende persoon. Sancties kunnen in het uiterste geval leiden tot schorsing, royement en/of verwijdering uit de turnzaal.

Uitgangspunten: Lid zijn van GV Tabitta is meer dan alleen turnen en trainen. Leden van GV Tabitta tonen in gedrag en woord respect voor andere leden, vrijwilligers, medespelers, tegenstanders, juryleden en supporters, ongeacht herkomst, huidskleur, geslacht, handicap of godsdienstige overtuiging. Aanwijzingen, gegeven door vrijwilligers, betrekking hebbend op zaken op en rond de turnzaal, worden opgevolgd. Het bestuur, de trainers, vrijwilligers en ouders/verzorgers vervullen een voorbeeldfunctie voor de jeugdleden en voor elkaar. De leden van GV Tabitta behandelen materiaal en het gebouw alsof het hun eigendom is en gaan er zorgvuldig mee om. Pesten, discriminatie, bedreigingen en  (seksueel) intimiderend gedrag worden niet getolereerd.

Algemene regels

Afval: Afval in de turnzaal dient in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gegooid. Het is een kleine moeite met elkaar de zaal schoon te houden.

Contributie: Het is vanzelfsprekend dat alleen kan worden deelgenomen aan de training als de contributie tijdig is voldaan.

Diefstal: Diefstal moet gemeld worden bij het bestuur. Een persoon die zich schuldig maakt aan diefstal, van welke aard ook, wordt meteen voorgedragen aan het bestuur voor het treffen van sancties. Van diefstal wordt altijd aangifte gedaan. GV Tabitta kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Fietsen: Fietsen en bromfietsen dienen netjes aan de zijkant van de zaal of tegen de muur aan  geplaatst te worden.

Gevonden voorwerpen: Gevonden voorwerpen en kleding worden verzameld in het halletje. Voor vragen hierover kunt u terecht bij de trainers. Hier kan men op trainingen terecht voor verloren voorwerpen en kleding. U kunt ook mailen naar info@tabitta.nl

Geweld en misdragingen: Geweld en misdragingen in turnzaal tijdens de trainingen of wedstrijden worden altijd gemeld bij het bestuur. Ook geweld en misdragingen voor of na de wedstrijd of voor, tijdens en na de training moeten worden gemeld aan een bestuurslid. Denk hierbij aan fysiek geweld, maar ook verbale uitingen die niet passen in een turnzaal. Daarna zullen, na hoor en wederhoor, eventueel sancties opgelegd worden.

Juryleden: Weet dat de juryleden of via de KNGU of via de club worden ingedeeld voor het jureren van wedstrijden. Respecteer en accepteer de beslissingen van de juryleden, waar dan ook. Door de aanwezigheid van een juryleden kan uw dochter wedstrijden turnen. Net zoals u fouten maakt, kan de jurylid dat ook overkomen. Trainers hebben de mogelijkheid om scores na te vragen. Deze beslissing wordt alleen door hen gemaakt. Ouders blijven op de tribune en respecteren de keuze van een trainer om wel of niet de score na te vragen.

Kleedkamers: Houd de kleedkamers bij ons en bij de andere verenigingen zo netjes mogelijk. Dus bijvoorbeeld geen leertjes tegen de muur uitkloppen. Afval moet in de daarvoor bestemde bakken gedaan worden. Bij de jeugd checkt één van de beide trainers/leiders of de kleedkamer netjes is achtergelaten door de sporters.

Meningsverschillen: Meningsverschillen, die betrekking hebben op het trainersteam of de vereniging (trainingen, aanspreken van een turnster, technische voortgang), worden aan trainers of in het uiterste geval aan de coördinatoren voorgelegd. Dit gebeurt op een nette en respectvolle manier.

Persoonlijke bezittingen: Laat waardevolle spullen, zoals geld, horloges en mobiele telefoons, nooit in de kleedkamers achter, maar geef deze in bewaring bij de trainer. Het bestuur of de vereniging is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen. Zorg als ouders/verzorgers ervoor dat uw kind niet zijn duurste schoenen e.d. meeneemt naar de turnzaal.

Roken: In het kleedkamer en turnzaal is roken verboden, conform de Tabakswet..

Supporters: Het is voor de ontwikkeling van kinderen goed, dat ouders/verzorgers en anderen belangstelling tonen tijdens wedstrijden of trainingen. Moedig de kinderen aan op een positieve manier. Het is voor toeschouwers verboden om de tijdens een wedstrijd de turnzaal in te lopen.

Taalgebruik: Vloeken, schelden en het maken van discriminerende opmerkingen is kwetsend en hoort in ieder geval niet thuis bij onze vereniging. Dit geldt uiteraard ook voor het uitdrukken in gebaren en gedrag. Ook negatieve uitspraken omtrent onze turnsters en trainers wordt niet geaccepteerd. Spreek een ander er correct en beheerst op aan als het gebeurt.

Trainingen selectie: Eventuele verhindering bij de selectietrainingen moet vooraf en met opgave van redenen worden gemeld aan de trainer. Zonder meer wegblijven wordt niet geaccepteerd. Daarnaast gelden voor de trainingen de volgende regels: de training begint en eindigt altijd op tijd. Een kwartier voor aanvangstijd van de training is het tijdstip waarop iedereen in de turnzaal aanwezig is en niet het tijdstip waarop je in de kleedkamer moet zijn. Dat geldt voor het gehele team, zowel turnsters als trainer. Na de training wordt de kleedkamer netjes achtergelaten. De trainer ziet hierop toe.

Trainingen recreatie en ouderengym: Eventuele verhindering hoeft niet persee gemeld te worden. Mocht je al weten dat je er de volgende training niet bent, dan wordt het op prijs gesteld als je het de trainer alvast laat weten.

Vandalisme: Vandalisme komt helaas ook bij GV Tabitta wel eens voor. De toegebrachte schade zal op de daders verhaald worden, of dit nu bij GV Tabitta of bij een andere vereniging gebeurt. De dader zal geschorst of geroyeerd worden. Ziet u iemand die aan het vernielen is, spreek hem/haar erop aan of meld dit bij een trainer of bestuurslid.

Vergaderingen: Zorg ervoor altijd minimaal 5 minuten voor aanvang van een vergadering of bijeenkomst aanwezig te zijn. Denk aan tijdig afmelden bij verhindering.

Teamwedstrijden: Binnen de KNGU worden er naast individuele wedstrijden ook teamwedstrijd georganiseerd, waarbij het individu in dienst staat van het team. Voor de wedstrijden gelden dan ook een aantal regels: Zorg dat het teambelang voorop staat. De trainers zorgen er tijdig voor dat de teamopstelling bekend wordt gemaakt bij ouders en turnsters.

Specifieke gedragsregels

Naast de algemene gedragsregels gelden er binnen GV Tabitta voor meerdere groepen specifieke gedragsregels. Voor ouders gelden bijvoorbeeld andere regels dan voor de jeugdleden zelf. Hierdoor krijgt elke groep eigen verantwoordelijkheden en daar worden ze ook op aangesproken.

Selectieturnsters

Probeer altijd te winnen met respect voor jezelf, je clubgenoten en je tegenstanders. Vind elkaar aanmoedigen (goede sfeer) belangrijk en presteer zo goed mogelijk. Aanvaard de beslissingen van de jury. Als zij volgens jou niet tot de goede score zijn gekomen, bespreek dit dan met je trainer. Zij mogen de score navragen via de hoofdjury. Respecteer de beslissing van je trainer om wel of niet naar de hoofdjury te stappen. En respecteer ook de uitleg van de juryleden na het bekijken van je oefening. Stap niet op de jury af met onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden maar waardeer hem of haar in doen en laten. Wens voor aanvang van de wedstrijd je clubgenoten en tegenstander geluk en doe dit na afloop ook (bijv. met het behaalde succes als jezelf de verliezer bent). Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn of de club aan te moedigen ook onsportief te turnen of op te treden. Wijs je clubgenootjes gerust op onsportief of onplezierig gedrag. Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen met anderen te bespreken, bijvoorbeeld met je trainer, je teamgenoten of je ouders. Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat binnen GV Tabitta mogelijkheden bestaan te trainen, wedstrijden te turnen en gezelligheid te ervaren. Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend.

Zie jezelf als gast van GV Tabitta:

 • Zet je fiets netjes tegen de muur,
 • Voorkom onnodige verspilling van water of elektriciteit,
 • Toon optimale zorg voor GV Tabitta -eigendommen, kleding, toestellen, materialen et cetera,
 • Gebruik de kleedkamers waarvoor ze bedoeld zijn,
 • Niet roken in de kleedkamer,
 • Houd de zaal netjes, ruim het plankje op waar je je eten en drinken op hebt gezet,
 • Berg tassen op onder of op de bank,
 • Houd de turnzaal netjes,
 • Voorkom vernielingen en
 • afval altijd in de prullenbakken.

Recreatieturn(st)ers

Ben op tijd in de zaal aanwezig om eventueel nog mee te helpen met opzetten. Vraag aan je trainer wat je kan doen om te helpen. Zeg tijdens de trainingen duidelijk wanneer je hulp nodig hebt of wanneer je iets niet durft. Turnen is een lastige sport en iedereen turnt bij ons op eigen niveau. Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat binnen GV Tabitta mogelijkheden bestaan te trainen en gezelligheid te ervaren. Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend.

Zie jezelf als gast van GV Tabitta:

 • Zet je fiets netjes tegen de muur,
 • Voorkom onnodige verspilling van water of elektriciteit,
 • Toon optimale zorg voor GV Tabitta -eigendommen, kleding, toestellen, materialen et cetera,
 • Gebruik de kleedkamers waarvoor ze bedoeld zijn,
 • Niet roken in de kleedkamer,
 • Houd de zaal netjes, ruim het plankje op waar je je eten en drinken op het gezet,
 • Berg tassen op onder of op de bank,
 • Houd de turnzaal netjes,
 • Voorkom vernielingen en
 • Afval altijd in de prullenbakken.

Leden ouderengym

Ben op tijd in de zaal aanwezig om eventueel nog mee te helpen met opzetten. Vraag aan je trainer wat je kan doen om te helpen. Zeg tijdens de trainingen duidelijk wanneer je hulp nodig hebt of wanneer iets niet kan. We zijn ons er van bewust dat onze leden van de ouderengym een dagje ouder zijn en proberen het niveau aan te passen aan de groep. Mocht het toch een tandje te lastig zijn, geef dit gerust aan bij de leiding. Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat binnen GV Tabitta mogelijkheden bestaan te trainen en gezelligheid te ervaren. Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend.

Zie jezelf als gast van GV Tabitta:

 • Zet je fiets netjes tegen de muur,
 • Voorkom onnodige verspilling van water of elektriciteit,
 • Toon optimale zorg voor GV Tabitta -eigendommen, kleding, toetsellen, materialen et cetera,
 • Gebruik de kleedkamers waarvoor ze bedoeld zijn,
 • Niet roken in de kleedkamer,
 • Houd de zaal netjes, ruim het plankje op waar je je eten en drinken op het gezet,
 • Berg tassen op onder of op de bank,
 • Houd de turnzaal netjes,
 • Voorkom vernielingen en
 • Afval altijd in de prullenbakken.

Ouders/verzorgers

Stimuleer een kind, dat (incidenteel) geen interesse toont, om toch deel te nemen aan een training of een andere verenigingsactiviteit. Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het uwe. Moedig uw kind altijd aan om volgens de afspraken te trainen. Afspraken die een trainer of leider zal aanpassen aan de mogelijkheden van de groep waarin uw zoon of dochter is ingedeeld. Leer uw kind dat iedereen turnt op eigen niveau. Ben trots op het behaalde niveau en trots op het leren van nieuwe elementen. Ben trots na een wedstrijd, ook als er geen medaille gewonnen is, zodat het resultaat van elke wedstrijd geaccepteerd wordt zonder onnodige teleurstelling. Verander een nederlaag in een overwinning door uw kind te helpen te werken aan een grotere vaardigheid en het worden van een goede sportman/vrouw. Maak het kind nooit belachelijk en geef het geen uitbrander als het een fout heeft gemaakt of val van een toetsel heeft gemaakt. Bedenk dat kinderen het beste leren door na te doen. Applaudisseer voor elke oefening, ook die van clubgenootjes. Val een beslissing van een jurylid of trainer e.d. niet in het openbaar af en trek nooit de integriteit van dergelijke personen in twijfel. Spreek niet negatief over turnsters/trainers van onze vereniging. Niet op de bank, niet in de kleedkamer, maar ook niet buiten onze turnzaal. Erken de waarde en het belang van trainers. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten/de recreatie van uw kind mogelijk te maken.

Trainers 

Wees redelijk in uw eisen ten aanzien van de tijd, de energie en het enthousiasme van jeugdige spelers. Bedenk dat jongeren ook andere interesses hebben. Leer turn(st)ers hun angsten aan te geven. Vermijd dat getalenteerde turnsters meer aandacht krijgen dan anderen. De minder goede turnsters hebben zeker evenveel aandacht en hulp nodig en hebben daar ook recht op. Bedenk dat kinderen voor hun plezier turnen en iets willen leren. In de selectie is winnen slechts een onderdeel van de sport. Verliezen is dat trouwens ook. Schreeuw niet en maak de turnsters nooit belachelijk als zij fouten maken of een wedstrijd verliezen. Ontwikkel (team-)respect voor de vaardigheid van de tegenstander en voor de beslissingen van de juryleden en assistenten. Onze turnsters hebben een trainer en een leider nodig die zij respecteren. Wees gul met lof wanneer het verdiend is. Blijf op de hoogte van de beginselen van goede training en van groei en ontwikkeling van kinderen. Lever altijd een positieve bijdrage aan de kwaliteit van onze accommodatie door o.a. de kleedruimtes na gebruik netjes achter te laten. Ga zorgvuldig en netjes om met materialen van de club en ruim ze altijd netjes op. Wees in al je gedragingen een voorbeeld voor anderen.

Bestuurders

Zorg voor gelijke mogelijkheden voor deelname aan alle verenigingsactiviteiten voor alle leden ongeacht hun vaardigheid, geslacht, leeftijd of handicap. Betrek trainers, leiders en waar mogelijk de leden bij planning, leiding en de evaluatie van alle activiteiten. Materialen en voorzieningen moeten voldoen aan de veiligheidseisen en geschikt zijn voor alle leden. Distribueer een gedragscode m.b.t. sportiviteit, verantwoordelijkheid en respect onder de toeschouwers, trainers, turnsters, juryleden en ouders. Zorg ervoor dat spelers, trainers en leiders en ouders zich bewust zijn van hun invloed en verantwoordelijkheid m.b.t. de ontwikkeling en het aanzien van de turnsport. Zorg ervoor dat er goed toezicht van gediplomeerde en ervaren trainers en leiders is, die in staat zijn sportiviteit en goede technische vaardigheden te bevorderen. Bied cursussen of bijscholingen aan om de technische vaardigheid van trainers te verhogen. Wees zelf een voorbeeld van goed gedrag. Laat leden zien hoe het hoort. Spreek mensen aan op hun gedrag als dat niet voldoet aan onze geldende waarden en normen. Stimuleer en schep voorwaarden zodat alle vrijwilligers de kwaliteit van hun werk voor club, leden en gasten steeds kunnen verbeteren. Wees toegankelijk, open en eerlijk, ook als er oprechte kritiek wordt geuit. Pas de regels aan het niveau en de leeftijd van de spelers aan. Gebruik je gezond verstand om ervoor te zorgen dat het plezier in het spel niet verloren gaat door te veel ingrijpen. Geen woorden maar daden. Zorg dat zowel in als buiten de turnzaal jouw gedrag sportief is. Geef daar waar het verdiend is turnsters van een andere club een compliment voor hun goede oefeningen. Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van overtredingen en andere fouten. Zorg ervoor dat je op de hoogte bent en blijft van training en groei en ontwikkeling van de jeugd. Denk eraan dat een turnster voor haar eigen plezier deelneemt aan een turnwedstrijd of -training. De turnster doet dit niet voor jouw vermaak. Gedraag je op je best. Vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van turnsters, trainers, leiders, juryleden en assistenten.  Veroordeel elk gebruik van geweld en vernieling. Moedig turnsters altijd aan om zich aan de afspraken met trainers te houden. Zorg ervoor dat je eigen gedrag sportief is. Goed voorbeeld doet goed volgen. Waardeer de zorg voor onze accommodatie. Voorkom vernielingen en vervuiling.

Belangrijk bij GV Tabitta

Het beleid en de regels van GV Tabitta worden regelmatig met bestuur, leden, trainers, supporters en ouders besproken en zorgvuldig onder de aandacht gebracht o.a. via onze website. Aan nieuwe leden, en bij jeugdleden ook aan de ouders, worden vooraf de regels die GV Tabitta hanteert duidelijk gemaakt. Wij stimuleren onze jeugd en de ouders iets te doen voor de club en zorgen voor een leuke opleiding en gepaste waardering. Bij wangedrag van de jeugd praten we altijd met de ouders. Leden die problemen veroorzaken, worden apart aangesproken door een van de bestuursleden. Bij een overtreding van de regels wordt opgetreden zoals is afgesproken en volgen zo nodig sancties. Bij volwassenen zal een bestuurslid in gesprek gaan met de desbetreffende persoon.

Nawoord

Dit gedragsprotocol is een theoretisch document met mooie woorden en vooral veel goede bedoelingen. Het geeft in elk geval duidelijk aan waar we als vereniging voor willen staan. De uitvoering in de praktijk is een zaak van ons allen en dus niet een taak van alleen bestuursleden en /of een aantal vrijwilligers. Help mee om de hierboven genoemde doelen te realiseren. Coach elkaar hierin op een positieve manier om zodoende van GV Tabitta een sportieve, sociale en gerespecteerde vereniging te maken en te houden.